Dear players!


20 years ago, we launched the website https://www.alawar.pl/, which was loved by so many.

A lot of you have visited it from the very beginning. We want to thank you for playing the games and staying on the website!


If you are seeing this message, then Alawar has made the difficult decision to shut down the gaming sections of the website https://www.alawar.pl/.

As of June 1st, 2023, we will be closing the gaming sections of the website https://www.alawar.pl/, in full compliance with the Terms of Use.


The gaming sections of https://affiliate.alawar.com/ will be available until May 31, 2023.

All game activation keys will be active until June 1st, 2023. Please remember to activate the games before June 1st, 2023.

From this point forwards, new subscriptions cannot be purchased and existing subscriptions cannot be renewed.


If your subscription ends after June 1st, 2023, please contact our support team before May 31, 2023, at: http://www.alawar.pl/feedback.php


Thus, from June 1st, 2023, you can no longer purchase games on the gaming sections of https://www.alawar.pl/, but you can buy them from our partners using the following links: https://store.steampowered.com/publisher/ALAGAMES


We'll be happy to see you in new Alawar projects.

  • Gry na PC
  • ALAWAR TERMS OF USE

Regulamin użytkownika Alawar

UWAGA: PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TEN REGULAMIN PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY. KORZYSTANIE Z TEJ STRONY OZNACZA, ŻE AKCEPTUJESZ TEN REGULAMIN. JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ REGULAMINU (“REGULAMIN UŻYTKOWNIKA”), NIE KORZYSTAJ Z TEJ STRONY.

Regulamin użytkownika – postanowienia ogólne

Akceptacja regulaminu użytkownika

Alawar Entertainment, Inc. oraz jego współpracownicy („Alawar") czynią tę Stronę, www.alawar.pl oraz domeny zawarte w tej stronie internetowej („Strona”), w tym wszelkie informacje, grafiki, dokumenty, teksty, produkty i wszelkie inne elementy Strony, a także wszystkie produkty oferowane na tej Stronie i usługi wykonywane przez tę Stronę, dostępnymi do Twojego użytku pod warunkiem zachowania Regulaminu użytkownika wyznaczonych w tym dokumencie. Poprzez wstęp i korzystanie z tej Strony, używanie jakichkolwiek usług Alawar, pobieranie jakichkolwiek produktów oraz przeglądanie Strony zgadzasz się przestrzegać poniższego Regulaminu użytkownika wraz ze wszystkimi warunkami zawartymi lub wspomnianymi w tym dokumencie, a także ze wszelkimi dodatkowymi warunkami podanymi na tej Stronie. Uznaje się, że wyrażasz zgodę na wszystkie tego typu warunki. Jeżeli NIE zgadzasz się ze wszystkimi warunkami Regulaminu użytkownika, NIE korzystaj z tej Strony. Jeżeli nie zgadzasz się na wszelkie dodatkowe konkretne warunki dotyczące szczególnej Treści (wg definicji zawartej poniżej) lub na szczegółowe transakcje zawarte poprzez tę Stronę, NIE korzystaj z części Strony, która zawiera takie Treści lub która umożliwia zawieranie takich transakcji. Nie korzystaj z takich Treści ani nie zawieraj takich transakcji.

Niniejszy Regulamin użytkownika może być zmieniany przez Alawar w każdym czasie. Tak zmieniony Regulamin użytkownika wchodzi w życie wraz z opublikowaniem na tej Stronie. Regularnie sprawdzaj Regulamin użytkownika opublikowany na tej Stronie, aby upewnić się, że znasz wszystkie warunki dotyczące twojego użytkowania tej Strony. Oprócz tego, szczegółowe warunki mogą dotyczyć szczególnej treści, produktów, materiałów, usług oraz informacji zawartych lub dostępnych poprzez tę Stronę („Treść”) lub transakcji zawieranych poprzez tę Stronę. Tego typu szczegółowe warunki mogą obowiązywać w dodatku do niniejszego Regulaminu użytkownika albo, w przypadku niezgodności z niniejszym Regulaminem użytkownika, jedynie w odniesieniu do treści lub intencji zawartej w takich szczegółowych warunkach, która jest niezgodna z niniejszym Regulaminem użytkownika, tego typu szczegółowe warunki zastąpią Regulamin użytkownika.

Alawar rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizacji w odniesieniu do lub w brzmieniu Treści i Strony, lub do ich formatu w każdej chwili bez konieczności wysyłania powiadomienia o tych zmianach. Alawar rezerwuje sobie prawo do zakończenia lub ograniczenia dostępu do Strony z jakiegokolwiek powodu na własne życzenie.

Taryfy SMS

Numer premium Cena dla użytkownika końcowego za wysłanie SMS przed naliczeniem podatków Cena dla użytkownika końcowego za wysłanie SMS po naliczeniu podatków
91968 19 zł 23,37 zł
79068 9 zł 11,07 zł

Słowa kluczowe: 88

Gwarancja i wyłączenie z odpowiedzialności

Chociaż dołożono starań w celu zapewnienia, że informacje na niniejszej Stronie są rzetelne i dokładne, Alawar nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. KAŻDA TREŚĆ JEST PRZEDSTAWIANA W FORMIE ZGODNEJ Z WYSTĘPOWANIEM I Z DOSTĘPNOŚCIĄ. NINIEJSZYM ALAWAR STANOWCZO WYRZEKA SIĘ WSZELKICH DEKLARACJI LUB GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK TYPU, BEZPOŚREDNICH CZY TEŻ DOROZUMIANYCH, W TYM BEZWGLĘDNIE WYRZEKA SIĘ RĘKOJMI Z TYTUŁU SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO JAKIEGOKOLWIEK CELU, NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH, A TAKŻE DZIAŁANIA NINIEJSZEJ STRONY LUB JEJ TREŚCI. ALAWAR NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI ANI DEKLARACJI WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA NINIEJSZEJ STRONY. POSIADASZ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE WSZELKIE PRZESŁANE INFORMACJE MOGĄ ZOSTAĆ PRZECHWYCONE. ALAWAR NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA I SERWERY, KTÓRE OBSŁUGUJĄ DOSTĘP DO TEJ STRONY ORAZ WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNE WYSŁANE PRZEZ ALAWAR SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH ELEMENTÓW SZKODLIWYCH.

Korzystanie z usług lub pobieranie lub jakiekolwiek inne korzystanie z wszelkich produktów poprzez tę stronę dzieje się na własne życzenie użytkownika i za zgodą, że użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia własnego systemu komputerowego, utratę danych lub inną szkodę, jaka wystąpi na skutek czynności tego rodzaju. Alawar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wirusy komputerowe lub inne podobne kody oprogramowania, które zostaną pobrane na twój komputer ze strony lub w związku z jakimikolwiek usługami lub produktami oferowanymi poprzez stronę. Żadna uzyskana przez ciebie porada lub informacja od Alawar czy też od strony, w formie ustnej czy też pisemnej, nie wytwarza żadnej gwarancji, która nie została ściśle ujęta w Regulaminie użytkownika.

Strona może zawierać odnośniki do konkretnych produktów i usług Alawar, które mogą nie być (natychmiastowo) dostępne w konkretnych krajach lub regionach. Żaden odnośnik tego typu nie tworzy sugestii ani gwarancji, że jakiekolwiek produkty lub usługi tego rodzaju będą dostępne w jakimkolwiek okresie w jakimkolwiek konkretnym kraju.

ALAWAR ANI JEGO WSPÓŁPRACOWNICY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB USŁUGI, KARALNE, SZCZEGÓLNE LUB PRZYPADKOWE SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY POWODUJĄCE UTRATĘ ZAROBKÓW, UMÓW, ZYSKÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI FIRMY), NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII O ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRE WYNIKAJĄ LUB WYSTĘPUJĄ W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY LUB TREŚCI, PRODUKTÓW, USŁUG, OŚWIADCZEŃ LUB CZYNNOŚCI JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ NA TEJ STRONIE LUB POPRZEZ NIĄ, JAKIMKOLWIEK NIEUPOWAŻNIONYM DOSTĘPEM LUB ZMIANĄ TWOJEGO PRZESYŁU LUB DANYCH, WSZELKIEJ INFORMACJI WYSŁANEJ LUB OTRZYMANEJ, LUB NIE WYSŁANEJ I NIE OTRZYMANEJ, WSZELKIEJ AWARII W PRZECHOWYWANIU DANYCH, WSZELKIEJ UTRATY DANYCH, UTRATY LUB USZKODZENIA PLIKÓW, UTRATY LUB USZKODZENIA TREŚCI, WSZELKICH USŁUG DOSTĘPNYCH POPRZEZ STRONĘ, KTÓRE ZOSTANĄ OPÓŹNIONE LUB PRZERWANE, NAWET JEŻELI ALAWAR ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. JAKIEKOLWIEK CZYNNOŚCI WNIESIONE PRZECIWKO ALAWAR, KTÓRE DOTYCZĄ LUB SĄ ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ STRONĄ MUSZĄ ZOSTAĆ WSZCZĘTE ZA POWIADOMIENIEM PISEMNYM ALAWAR W OKRESIE JEDNEGO (1) ROKU OD DATY WYSTĄPIENIA PRZYCZYNY PODJĘCIA CZYNNOŚCI. NINIEJSZEJ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE DOTYCZY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYWOŁANIE ŚMIERCI LUB URAZU W ZAKRESIE, W JAKIM PRAWO ZABRANIA TEGO RODZAJU OGRANICZENIA ODPWIEDZIALNOŚCI. DODATKOWO, PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE ZABRANIAJĄ LUB OGRANICZAJĄ WYŁĄCZENIA Z OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB USŁUG LUB WYPADKOWYCH, LUB ZABRANIAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH, POWYŻSZE OGRANICZENIE NIE DOTYCZY WSZYSTKICH PRZYPADKÓW.

Linki do innych stron

Niniejsza Strona może posiadać linki do innych stron, które nie znajdują się pod kontrolą Alawar. Alawar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść takich innych stron. Alawar zamieszcza tego rodzaju linki wyłącznie dla wygody użytkownika tej Strony, a załączenie jakichkolwiek linków do takich stron nie oznacza, że Alawar popiera treść takich stron.

Własność intelektualna

Prawa autorskie, znaki handlowe i wszelkie inne prawa własności w zakresie Treści (w tym, i nie tylko, w zakresie oprogramowania, usług, produktów audio i video, tekstów i fotografii) spoczywają wraz z Alawar lub jego licencjodawcami. Wszelkie prawa do Treści, które nie zostały ściśle udzielone w niniejszym regulaminie, są zastrzeżone. Wyrażasz zgodę, aby nie kopiować, publikować ponownie, ramkować, pobierać, przesyłać, modyfikować, wynajmować, leasingować, wypożyczać, sprzedawać, mianować, dystrybuować, wydawać licencje i podlicencje, przeprowadzać rozpoznanie produktu w celu wykonania jego kopii ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o tę Stronę, jej produkty lub usługi, z wyjątkiem przypadków ściśle autoryzowanych niniejszym regulaminem. Jakiekolwiek inne korzystanie z Treści, w tym bez ograniczeń dystrybucja, reprodukcja, modyfikacja, wystawianie lub transmisja bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Alawar są ściśle zabronione. Wszelkie prawa autorskie i inne powiadomienia o prawie własności muszą być umieszczone na wszystkich reprodukcjach.

Alawar niniejszym zrzeka się wszelkich praw do znaków handlowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, praw autorskich, patentów, nazw domen i innych udziałów we własności intelektualnej, które należą do stron trzecich. Wszelkie udziały we własności intelektualnej stron trzecich, które zostały wymienione powyżej, stanowią własność ich właściwych właścicieli. Alawar zrzeka się jakichkolwiek udziałów własnościowych w prawach własności intelektualnej, które do niego nie należą.

Zawiadomienie i procedura składania wniosków o naruszenie praw autorskich

Jeżeli uważasz, że twoje dzieło zostało skopiowane w sposób, który oznacza naruszenie praw autorskich, przekaż przedstawicielowi Alawar ds. praw autorskich niżej podane informacje na piśmie. Zauważ, że niniejsza procedura dotyczy wyłącznie zawiadomienia Alawar i jego współpracowników, że twój materiał podlegający prawu autorskiemu został naruszony.

  • Podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela udziałów w prawie autorskim;
  • Opis dzieła opatrzonego prawem autorskim, o którego naruszenie składasz wniosek;
  • Opis miejsca na stronie, w którym znajduje się dzieło, o którego naruszenie składasz wniosek, wraz z numerem identyfikacyjnym aukcji, jeżeli dotyczy;
  • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • Twoje oświadczenie, że w dobrej wierze składasz wniosek, że korzystanie z dzieła nie zostało upoważnione przez właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela, lub że łamie prawo;
  • Twoje oświadczenie złożone pod groźbą popełnienia krzywoprzysięstwa, że powyższe informacje zawarte w twoim zawiadomieniu są prawdziwe i że jesteś właścicielem praw autorskich albo masz pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Kontakt z przedstawicielem Alawar ds. praw autorskich, który przyjmuje zawiadomienia o wnioskach o naruszenie praw autorskich na jego stronie:

Alawar Entertainment, Inc.
244 Fifth Avenue, Suite F164
New York, N.Y. 10001

Oprogramowanie

Niektóre oprogramowanie Alawar i jego licencjodawców, które jest udostępnione do pobrania z tej Strony („Oprogramowanie”) podlega licencji na podstawie warunków zawartych w odnośnych umowach licencyjnych. Zarówno Oprogramowanie jak i wszelka towarzysząca mu dokumentacja udostępniona na tej Stronie jest dziełem opatrzonym prawami autorskimi Alawar lub jego licencjodawców, którekolwiek dotyczy. Za wyjątkiem warunków podanych w odnośnej umowie licencyjnej, Oprogramowanie zostaje udostępnione do użytku wyłącznie przez użytkowników końcowych, a jakiekolwiek dalsze kopiowanie, reprodukowanie lub dystrybucja oprogramowania są ściśle zabronione. Musisz wyrazić zgodę na warunki odnośnej umowy licencyjnej, aby pobrać lub zamówić Oprogramowanie, produkty lub usługi z tej Strony.

Nie wolno ci używać, kopiować, publikować ponownie, ramkować, emulować, klonować, pobierać, transmitować, wynajmować, leasingować, wypożyczać, sprzedawać, mianować, modyfikować, dystrybuować, nadawać licencje i podlicencje, dekompilować, rozkładać na części, tworzyć dzieła pochodne lub w inny sposób przeprowadzać rozpoznanie produktu w celu wykonania jego kopii, ani przenosić programu objętego licencją lub jakiejkolwiek części Strony, jej produktów lub usług, za wyjątkiem przypadków ściśle dozwolonych niniejszym regulaminem lub odnośną umową licencyjną. Każde tego typu nieupoważnione wykorzystanie spowoduje natychmiastowe i automatyczne wycofanie twojej licencji użytkownika tej Strony oraz, jeżeli dotyczy, licencji na produkty i usługi Alawar oraz może skutkować postępowaniem sądowym w prawie karnym lub cywilnym.

JAKIEKOLWIEK GWARANCJE DOTYCZĄCE TEGO TYPU OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE W SPOSÓB ŚCIŚLE WYMIENIONY W ODNOŚNEJ UMOWIE LICENCYJNEJ. ALAWAR NINIEJSZYM ŚCIŚLE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DALSZE DEKLARACJE I GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK TYPU, BEZPOŚREDNIE LUB DOMYŚLANE, W TYM RĘKOJMIE Z TYTUŁU SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA.

Bez ograniczenia powyższego, Alawar nie gwarantuje, że: usługi i produkty spełnią twoje oczekiwania; usługi i produkty będą nieprzerwane, dostarczone na czas, bezpieczne i wolne od błędów; wyniki, jakie można uzyskać poprzez korzystanie z usług lub materiałów, będą skuteczne, dokładne lub niezawodne; jakość jakichkolwiek usług lub produktów zakupionych lub dostępnych przez ciebie poprzez Stronę spełni twoje oczekiwania; jakiekolwiek błędy w oprogramowaniu uzyskanym lub wykorzystanym poprzez Stronę i jakiekolwiek wady Strony, jej usług i produktów zostaną usunięte.

Informacje udzielone przez ciebie / Opinie

Wszelkie materiały lub informacje przesłane przez ciebie za pomocą Strony lub w związku ze Stroną („Materiały użytkownika”) będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone, natychmiast staną się własnością Alawar podlegającą wszelkim zasadom prywatności opublikowanym na tej Stronie. Alawar może korzystać z takich Materiałów użytkownika tak jak uzna to za stosowne, wszędzie na świecie, bez obowiązku rekompensaty, be zastosowania wszelkich praw moralnych, praw własności intelektualnej lub innych praw własności w związku z takimi Materiałami użytkownika.

Ty, na własny wybór, możesz od czasu do czasu udzielać Alawar sugestii, komentarzy lub innych opinii dotyczących Strony, Treści, usług lub produktów Alawar (dalej zwanych „Opiniami”). Niniejszym wyrażasz zgodę, aby wszelkie Opinie były wyłącznie na zasadzie dobrowolnej i nie wytwarzają one, z braku istnienia odrębnej umowy, żadnego obowiązku poufności lub innych obowiązków ze strony Alawar. Jednak Alawar nie ujawni publicznie źródła jakiejkolwiek Opinii bez wcześniejszego uzyskania twojej zgody. Z wyjątkiem tego, co podano wcześniej w tym regulaminie, Alawar może swobodnie ujawniać i używać takich Opinii według własnego uznania, beż żadnego obowiązku jakiegokolwiek rodzaju w stosunku do ciebie, a wszelkie prawa własności intelektualnej, które wynikają z Opinii lub w związku z nią są własnością Alawar.

Informacje zbierane na temat użytkownika

Rozszerzenie przeglądarki Alawar wysyła prośbę o konfigurację, kiedy włączasz swoją przeglądarkę. Prośba ta dotyczy tylko danych w rodzaju typu przeglądarki, systemu operacyjnego, kraju i niepersonalizowanej aktywności przeglądarki. Oprócz tego, czasami platforma rozszerzenia przeglądarki Alawar może wysyłać prośbę do naszych serwerów o sprawdzenie dostępności nowych wersji.

Całość zebranych informacji pozostaje ściśle anonimowa, nie umożliwia identyfikacji osoby i jest wykorzystywana wyłącznie w celu dostarczenia lepszego wyszukiwania usług i treści zgodnie z twoimi preferencjami.

Użytkowanie zabronione i niezgodne z prawem

Nie możesz używać tej Strony w żadnym celu, który jest niezgodny z prawem, zabroniony przez niniejszy Regulamin użytkownika lub który w jakikolwiek sposób szkodzi lub próbuje szkodzić właściwemu działaniu tej Strony. Nie możesz używać tej Strony w żaden sposób, który może uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub upośledzić tę Stronę lub który wpływa na użytkowanie i zadowolenie innej strony podczas korzystanie z tej Strony. Nie wolno ci uzyskiwać lub próbować uzyskiwać żadnych materiałów ani informacji w jakikolwiek sposób nie udzielony umyślnie przez Alawar wszystkim użytkownikom tej Strony.

Uwolnienie od odpowiedzialności

Niniejszym zgadzasz się uwolnić od odpowiedzialności i uznać za nie tworzących szkody Alawar, jego współpracowników, wykonawców, dyrektorów, przedstawicieli i pracowników w odniesieniu do jakichkolwiek kosztów, strat, wniosków o odszkodowanie, szkód, grzywien, kar lub odpowiedzialności, w tym uzasadnionych kosztów zatrudnienia adwokatów i innych ekspertów, które są płatne na podstawie jakichkolwiek wyroków, werdyktów, nakazów sądowych lub ugód, w zakresie wynikającym z jakiegokolwiek wniosku, żądania, postępowania, pozwu, arbitrażu lub innych postępowań wszczętych przez jakąkolwiek stronę trzecią, w tym ocenę, wniosek lub żądanie ze strony agencji lub ciała rządowego wynikające ze złamania przez ciebie tej umowy.

Tworzenie linków do Strony

Tworzenie linków do Strony jest dozwolone pod warunkiem, że zastosujesz się do następujących zasad. Możesz tworzyć linki do strony domowej Strony lub do jakiejkolwiek innej strony tej Strony. Nie wolno ci jednak stosować linków bezpośrednich ani ramek. Nie wolno ci sugerować, że Alawar wspiera lub sponsoruje twórcę linku lub jego stronę, produkty lub usługi. Nie wolno ci wykorzystywać własności intelektualnej Alawar, w tym, ale nie tylko, jego znaków handlowych, nazwy handlowej, praw autorskich bez zgody Alawar. Dodatkowo, wyrażasz zgodę na usunięcie linku w każdej chwili na żądanie.

Warunki zwrotu płatności – postanowienia ogólne

Zakup oprogramowania Alawar jest ostateczny i nie podlega zwrotowi płatności. Upewnij się, że skutecznie przetestowałeś wszelkie wersje demonstracyjne twojego produktu, jeżeli Alawar dostarczył takowe przed zakupieniem licencji. Dodatkowe informacje dostępne są w odpowiedniej Umowie licencyjnej użytkownika końcowego Alawar.

Obowiązujące prawo

Niniejszy Regulamin użytkownika podlega i musi być interpretowany według praw stanu Delaware bez względu na zasady sporów o właściwość prawną. Wszelkie wnioski lub podstawy czynności wynikających z lub dotyczących lub powiązanych z niniejszym Regulaminem użytkownika tej Strony będą rozwiązywane poprzez arbitraż prowadzony przez American Arbitration Association („AAA”) zgodnie z przepisami Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures („Commercial Rules” – „Zasady komercyjne”), a także Federal Rules of Civil Procedure i Federal Rules of Evidence. Jeden arbiter zostanie wyznaczony przez AAA zgodnie z jego Zasadami komercyjnymi. Miejscem arbitrażu będzie Nowy Jork, stan Nowy Jork. Arbitraż zostanie przeprowadzony, a postanowienie przekazane w języku angielskim.

Alawar nie ponosi odpowiedzialności ani żadnego ryzyka w przypadku złamania przez produkt lub usługę udostępnioną na tej Stronie prawa krajowego jakiegokolwiek państwa. Osoby wchodzące na tę Stronę czynią to z własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za zgodność z prawami swojego kraju.

Pytania dotyczące tej Strony i tego Regulaminu użytkownika można kierować na adres privacy@alawar.com. Proszę również skonsultować się z naszą Polityką prywatności online oraz Umową licencyjną użytkownika końcowego oprogramowania.

UPRAWNIENIE

Nie możesz korzystać z tej Aplikacji, jeżeli nie ukończyłeś/aś 13 roku życia lub nie uzyskałeś/aś wcześniejszej zgody swojego rodzica lub opiekuna prawnego przed korzystaniem z tej Aplikacji.

  • Zaloguj
  • Rejestracja
Zaloguj się lub utwórz nowe konto Alawar,
aby uzyskać dostęp do witryny.
?
Utwórz nowe konto Alawar
lub zaloguj się, aby uzyskać dostęp do witryny. ?
Hasło można odzyskać za pośrednictwem
poczty e-mail lub numeru telefonu podanego podczas rejestracji ?
← Wejdź